kolbackhyzers.se © 2010                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Städdag: 3/5 10:00

 

Hyzerkast 1: 7/5 18:00

Hyzerkast 2: 12/5 18:00

Hyzerkast 3: 21/5 18:00

Hyzerkast 4: 26/5 18:00

Hyzerkast 5: 4/6 18:00

Hyzerkast 6: 9/6 18:00

Hyzerkast 7: 16/6 18:00

Hyzerkast 8: 25/6 18:00

Hyzerkast 9: 30/6 18:00

Hyzerkast 10: 4/8 18:00

Hyzerkast 11: 13/8 18:00

Hyzerkast 12: 18/8 18:00

Hyzerkast 13: 27/8 18:00

Hyzerkast 14: 1/9 17:30

Hyzerkast 15: 10/9 17:30

 

KM 29/8

 

 

Länk till gamla aktiviteter: